《RUMOTAN儒墨堂》編輯部
《RUMOTAN儒墨堂》編輯部
《RUMOTAN儒墨堂》是中文圈深度報導日本文化、產業、藝術品展覽的媒體,並且整合與提供客戶資料庫網站架設與google seo關鍵字技術的公司,以藝術品展覽與跨境電子商務品牌網站作為自身的強項。

會社介紹 / Introduction

K: 阿彌陀佛,接到你的來信,很歡喜你所提出的問題,觀K君之疑問當亦能造福同疑之有情菩薩,基於此之緣由,極為法喜充滿,你說想瞭解唐朝 窺基大師於《大乘法苑義林章》中,對於如來藏的解釋為何?以及學者分判所謂如來藏系之學門事宜,究竟於法理上符不符合?我想,先就你所說的論文部分,稍作解釋罷,在義林章卷七中,提到: 『十卷楞伽第八卷初說:阿梨耶識名「空如來藏」,具足無漏熏習法故。名「不空如來藏」,彼經意說...
作為菩薩道之實踐者,應當如實參與眾生所受之苦難,為利他而存、入世而不隨俗、當與此土有情增大悲無我之十無盡願之普賢行。 唐 智周法師曾於《大乘入道次第》中云:「又瑜伽論菩薩地說:菩薩發心由四種緣四因四力而能發心,言四緣者:一、見諸佛菩薩有不思議神變威力,或從可信聞如是事,既聞是已,於大菩提深生信解,因斯發大菩提心。二、雖不見聞佛及菩薩神通功德,於菩薩藏聞已深信,為得如來微妙智故發菩提心。三、或有一類...
大寶積經卷第三十五菩薩藏會云:『爾時世尊告賢守長者曰:長者當知,我觀世間一切眾生,為十苦事之所逼迫,何謂為十?一者生苦逼迫。二者老苦逼迫。三者病苦逼迫。四者死苦逼迫。五者愁苦逼迫。六者怨恨逼迫。七者苦受逼迫。八者憂受逼迫。九者痛惱逼迫。十者生死流轉大苦之所逼迫。長者!我見如是十種苦事逼迫眾生,為得阿耨多羅三藐三菩提,出離如是逼迫事故,以淨信心捨釋氏家趣無上道。』
下明修學【頂法】之方法: 一、 忍法修證之後,數數修學增進轉上更名【頂法】。 A、 譬如乳變為酪。 B、 是人觀法實相,我當得苦脫。 二、次於三寶所能真實起現觀,生大信心: A、心愛是法是為真法能除種種苦患及老病死,是時思惟此法誰說?是佛世尊,從是得【佛寶】中信心清淨大歡喜悅。
依【坐禪三昧經】來談,行者欲修四加行之煖法前,當作四法緣之: 觀緣如射博: 一、 觀苦四種: a、 因緣生故無常:諸苦因緣生,故非真常,乃是無常法。 b、 身心惱故苦:世俗法令身心俱受惱,所以為苦。 c、 無一可得故空:觀察身心苦受等無一可真實得之,所以言空。 d、 無作無受故無我:苦諦中無有作者,乃至無有受者,所以故無我。
問曰:一般之凡夫修行者,如果想要求取解脫,應當如何修證呢? 答曰:應當修學兩種觀法:一、人空觀。二、法空觀。有情生死之本,莫過於人、法二執,迷惑身心總相,所以執著人我為真實有;迷惑五蘊自相,所以計著法我為真實有。計著人我者,當用初觀照之,了知五蘊乃是和合而假名稱之為人,一一諦觀後,但只見五蘊,求人我之虛妄相,終不可以得之。
Load more...